Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức hoạt động triển khai thực hiện các hoạt động của chương trình ETEP năm 2017

Ngày 30/8/2017, Ban quản lý Chương trình ETEP cấp Trường đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình ETEP với các đơn vị, cá nhân tham gia trong Trường.

Năm 2017, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

1 .Tự đánh giá sự phát triển năng lực Trường theo bộ chỉ số TEIDI

2 .Xây dựng hợp đồng thỏa thuận thực hiện PA

3 .Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm của Trường ĐHSP Thái Nguyên

4 .Nghiên cứu đánh giá các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

5 .Nghiên cứu sâu mô hình đào tạo cử nhân sư phạm THCS và đề xuất mô hình mới phù hợp với đổi mới chương trình GDPT

6 .Nghiên cứu đánh giá các chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông, giảng viên sư phạm, CBQL do trường đã và đang thực hiện

7 .Khảo sát nhu cầu đào tạo cử nhân sư phạm của 8 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình (Nhiệm vụ trong chương trình ETEP)

8 .Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về đào tạo bồi dưỡng giáo viên phổ thông, CBQLCSGD PT và giảng viên sư phạm; tổ chức 01 hội thảo quốc tế (kinh nghiệm của Úc, New Zealand)

9 .Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ khảo sát; khảo sát, nhập và xử lý số liệu; Xây dựng báo cáo tổng hợp nhu cầu bồi dưỡng của giảng viên sư phạm và giảng viên QLGD

10 .Khảo sát đánh giá nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và CBQL ở các cấp thuộc khu vực được phân công (trong chương trình ETEP); Khảo sát sâu tại Thái Nguyên

11 .Đánh giá và đề xuất chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp mới

12 .Nghiên cứu tổng quan, xây dựng nội dung và hoàn thiện chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm

13 .Xây dựng kế hoạch và thuê tổ chức tư vấn khảo sát nhu cầu và thuê tư vấn cá nhân (đầu tư hạ tầng CNTT; nâng cấp cơ sở vật chất; TEIDI; phát triển chương trình, tài liệu)

14 .Chi hoạt động của BQL cấp trường: Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, truyền thông; tiền công tác phí đi lại hội nghị hội thảo của chương trình ETEP; hội nghị hội thảo về quản lý chương trình của nhà trường; chi phí đi lại, lưu trú phí, phụ cấp quản lý,…

Trong các nhiệm vụ trên, hoạt động tự đánh giá TEIDI đã và đang được triển khai và dự kiến Trường sẽ tổ chức đánh giá đồng cấp vào 15-16/9/2017 và tổ chức hội nghị tham vấn với các bên liên quan vào ngày 24/9/2017. Bộ chỉ số TEIDI (Teacher Education Institution Development Index) là công cụ để đo lường sự phát triển năng lực của các trường sư phạm một cách toàn diện, đặc biệt là đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của các trường sư phạm cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường phổ thông.

Sau khi có kết quả đánh giá theo TEIDI, nhóm chuyên gia của Trường sẽ xây dựng hợp đồng thỏa thuận thực hiện (PA) với Ban quản lý Chương trình ETEP cấp trung ương về các nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2017 và năm 2018.

Các nhiệm vụ khác trong năm 2017 chủ yếu là khảo sát, đánh giá thực trạng về đội ngũ, chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng (giáo viên, cán bộ quản lý, giảng viên sư phạm). Các nhiệm vụ này được triển khai dưới hình thức là các đề tài nghiên cứu khoa học. Các nhóm chuyên gia được giao nhiệm vụ sẽ hoàn thiện các sản phẩm của các hoạt động trên trước tháng 12/2017.

                                               Người viết: Ban quản lý Chương trình ETEP Trường Đai học Sư Phạm Thái Nguyên